CSOPORT ÉLET

A Megálló Házban számos önsegítő csoport működik; ezek határozzák meg a ház életét. Az önsegítő csoportok alapvetően beszélgetésre alapulnak. A résztvevők magukról és egymásról beszélgetnek így nyílik mód a személyes és közösségi problémák, gondok, konfliktusok és eredmények, örömök feldolgozására. A személyiség fejlődése a sorstársakból és segítőkből szerveződő csoport visszajelzései útján valósul meg.
Az alkotó-önsegítő csoportok fogalmát mi hoztuk létre, tartalmi elemeit az elmúlt öt év folyamán kísérleteztük ki. Lényegében arról van szó, hogy az önsegítő csoportok céljait, formai elemeit és elveit megtartjuk, ám a kereteket az aktív alkotótevékenység adja így az én megnyilvánulásának és a másik érzékelésének nem a beszéd az egyetlen eszköze. A Színház Megálló mozgásra, hangra, szövegre épülő egyéni, páros és csoportos gyakorlatok segítségével biztosít lehetőséget az önvizsgálatra, önmegfigyelésre a hosszabb-rövidebb alkotófolyamaton keresztül. A színházi tréningeken született darabokkal fellépéseket vállalunk, mely általában a Megálló Csoport jó hírét erősíti. Az Alkotókör olyan képzőművészeti foglalkozás, melyben a „tehetség” és a gyakorlás helyett az alkotó kedv és az ötlet játssza a főszerepet; s persze, itt is a közös alkotáson, az értelmesen együtt töltött időn van a hangsúly, mert minden műalkotásnál többre tartjuk az emberi kapcsolatokat.
A közösségben és a csoportmunkában történő aktív részvétel a felelősségérzet alakításának terepe, így fontos minél több csoport működtetése.

Vannak saját szervezésű és működtetésű csoportjaink és olyanok, melyeknek helyet biztosítunk.
Saját szervezésű-működtetésű csoportjaink feladata, hogy a deviáns-, szenvedélybeteg fiataloknak kortárs és sorstárs környezetben kínáljon sokrétű, többféle kreatív-, önismereti-, társasági igényt kielégítő tevékenységeket, olyanokat melyekhez könnyen és szívesen tudnak csatlakozni. A csoportokhoz történő kapcsolódás a kallódás, unalom, a túlzottan sok szabadidő értelmes, feladatokkal teli felhasználásának alternatíváját kínálja, támogató, segítő, a lelki- és életvezetési problémákat is kezelő környezetben. A csoportvezető segítők feladata nemcsak a csoport működtetése, hanem az abban résztvevők személyre szabott gondozásának megvalósítása is. Csoportjaink legfőbb jellemzői, hogy a csoporttagok sorsközösséget vállalnak egymással, feltárják egymásnak egyéni problémáikat, gondolataikat, azokat átbeszélve, több egyéni megközelítés szűrőjén átszűrve közösen dolgoznak ki megoldási stratégiákat. A problémamegoldás hosszabb-rövidebb folyamatát nyomon követik, szükség esetén újabb és újabb terápiás tervet dolgoznak ki. A csoport-tagok így rövid időn belül érzik, hogy tartoznak valahová. Az elkeseredett, magányos, kapkodó döntések helyébe a csoport ereje és bölcsessége lép. Bár maga az önsegítés, az önsegítő csoport működtetése kimondottan olcsó és költséghatékony, mégis sok ráfordított időt igényel, főként a csoport vezetője részéről.
Az önsegítő csoportok rendszere heti programmá szerveződik, állandó ritmust adva így a Megálló Ház életének. Minden napra jut egy, két vagy három csoport, melyhez a betérők kapcsolódni tudnak. A csoportok látogatói, tagjai ugyanakkor így könnyebben válnak a Ház állandó látogatóivá is, hiszen a támogató befogadó és segítő légkörben megmaradnak, s egy idő után már nem csak a csoportfoglalkozások idejére térnek be. Az egyes csoportok résztvevői egymással is megismerkednek; az előtérben töltik idejüket, így a ház egész légkörét áthatja az önsegítő jelleg, az egymásra figyelés, az emberi kapcsolatok és a közösség megtartó, építő ereje. Ez fontos tartalma, ugyanakkor célja is önsegítő csoportokat működtető és befogadó programunknak.

Akik csoportjainkat látogatják:

  • nappali rehabilitációs programban résztvevő szenvedélybetegek;
  • gyógyult szenvedélybetegek;
  • életvezetési zavarokkal küszködő fiatalok;
  • szenvedélybetegek hozzátartozói;
  • marginalizálódott fiatalok és fiatal-felnőttek.

Józanság Megtartó Csoport (heti 1 alkalom)
Gyógyult szenvedélybetegek csoportja. Elsődleges célja és feladata, hogy az ide heti rendszerességgel járó drog- és alkoholbetegek egymás támogatásával, tapasztalataik cseréjével, gondjaik és örömeik megosztásával átsegítsék egymást a hétköznapok nehézségein, erősítsék és tudatosítsák egymásban a józanságuk értékét és fontosságát.

„A legfontosabb ok azt hiszem mégiscsak a szeretet. Az a szeretet, amelyet társaim iránt érzek, a bajtársiasság, a közös múlt és a vélhetően közös jövő egy szelete is, rendkívüli erővel tart minket össze.”(TK csoporttag)

A csoport a beszédre és az egymásra való figyelésre épül. Hetente egyszer másfél órán keresztül, kör formában zajlanak a csoportfoglalkozások, ezzel is jelezve, hogy itt mindenki egyenlő partnerként lehet jelen.

„Sok olyan kérdés van, ami fontos hogy szóba jöjjön. Számomra sok nehézséget okoz, hogy a múltamban van egy olyan folyamat, szakasz, amit nem él át minden ember és, amiből én csak úgy tudtam "kijönni", hogy bizonyos dolgokat meg kell tennem, amit másoknak nem. Nekem mindig le kell küzdeni a lustaságomat, én nem tehetem azt meg, hogy az ágyban maradjak egész nap és ne kezdeményezzem azt, hogy történjen körülöttem valami. Nagyon sok ilyen és ehhez hasonló dolog van, ami fontos ahhoz hogy egy józanságot fönn lehessen tartani.”(OCS csoporttag)

A csoport megalkotta saját szabályait és hagyományait. A beszélgetés kézfogással kezdődik és fejeződik be, ami többek közt azt szimbolizálja, hogy itt mindenki egy cél érdekében gyűlt össze. Fontos, hogy a beszélgetést, az egymásra figyelést ne zavarja semmi, ezért a csoportokon dohányzás, evés-ivás nincs. Ezeknek helye és ideje a szünetben van.

„A Józanság Megtartó Csoporttal való szerencsés találkozásom indított el abba az irányba, hogy higgyek a közösség erejében, abban hogy nem egymás sebeinek nyalogatásával, hanem egymás feltárásával erősítgetjük egymás útjait.”(KG csoporttag)

A csoport erejét és létjogosultságát az igazolja a legjobban, hogy rövid története alatt az ide járók létszáma folyamatosan emelkedett.

„Tényleg nem könnyű. Én például nem tudok, nem az, hogy nem tudok magamról beszélni, mert nagyon meg kell azt válogatni, hogy, mit mondok azért mert, hogyha én lemegyek, akkor nem arról van szó, hogy én mikor nyomtam, és kitől szereztem és miért, hanem énrám kíváncsiak, mondjuk, hogy a mai nap mit csináltam és ezen a héten mit csináltam.”(BI csoporttag)

A csoport házigazdája, koordinálója egy Megállós segítő, aki maga is gyógyult szenvedélybeteg. Ő minden csoportfoglalkozáson részt vesz.

Megosztás Csoportok (alkalmanként)
2004 márciusától vezettük be e bárki által látogatható csoportok működtetését, melyeken több éve józan szenvedélybetegek osztják meg társaikkal józansági évfordulójuk alkalmával tapasztalataikat, jelenlegi helyzetüket, s válaszolnak a felmerülő kérdésekre.

Színház Megálló (heti 2-3 alkalom)
Célja, hogy időt és teret teremtsen az önmagukat kereső fiataloknak és a színház és társművészetek eszközét arra használja, hogy az itt összegyűlt emberek mélyebb és tartalmasabb kapcsolatot alakíthassanak egymással és önmagukkal, miközben szorosabb kapcsolatba kerülnek érzéseikkel.
A színházi próbák közösen végzett gyakorlatokra, és sok beszélgetésre épülnek. A gyakorlatokat a csoportvezető találja ki, aki ehhez felhasznál mindent, ami a csoport aktuális érdekeit szolgálja, így kerülnek a színházba drámaterápiás elemek, mozgás- és tánc-gyakorlatok, beszédtechnikai és zenei elemek, játékok, stb.
A Színház Megálló próbai általában hetente kétszer-háromszor vannak. Gyakran indítunk ennél intenzívebb kurzust. A próbákat átöltözéssel, majd beszélgetéssel kezdjük. Ezt bemelegítés követi, majd igen változó – és változatos - gyakorlatokat végzünk. A próbák második felében előadáson dolgozunk; a foglakozást beszélgetéssel zárjuk. Darabjaink nem hagyományos értelemben vett színdarabok; a szereplők (akik nem színészek!) gondolat- és érzésvilágát fejezik ki, amihez felhasználunk minden nekünk megfelelő szöveget. Verseket, prózai műveket, saját szövegeket, szakácskönyvet. A Színház Megálló próbáinak egy vezetője van.

Alkotókör (heti 3 alkalom)
Olyan képzőművészeti foglalkozás ez, melyben a tehetség és a rengeteg gyakorlás helyett az alkotó kedv és az ötlet kapja a főszerepet, s persze, mint minden alkotó-önsegítő csoportban, itt is a közös alkotáson, az értelmesen együtt töltött időn van a hangsúly. Az Alkotókör foglalkozásain az üvegfestésen, szobrászkodáson, rajzon, festésen, gyurmázáson, agyagozáson túl sok ötletes képzőművészeti alkotás születik, melyekből alkalomszerűen kiállításokat rendezünk azon drogprevenciós és egyéb iskolai és más rendezvényeken, ahova a Megálló Csoportot meghívják.
Mind a foglalkozások közben egymás közt, mind az előadásokon, rendezvényeken a közönséggel beszélgetéseket kezdeményezünk, mert minden műalkotásnál többre tartjuk az emberi kapcsolatokat.
Az Alkotókör foglalkozásai heti három alkalommal négy-négy órában vannak. Ezen túl az Alkotó Műhely a kör vezetőjének jelenlétében bármikor spontán használható. A Megálló Ház dekorációját az Alkotókörben folyamatosan készülő munkák adják, így a csoport résztvevői egyben a Ház formálói is.

Türüp-terápiás csoport (zene)
A program második félévében indult Türüp-terápia jelmondata: mindenkinek van egy dala és minden dal a miénk. A zeneterápiás foglalkozás során felszínre kerülnek az álomvilágok, téveszmék, érzések. A közös éneklés és zenélés alkalmat teremt a kreativitás, a spontán teremtés és a fegyelmezett csapatmunka összeolvasztására. A szólista által kezdeményezett témára válaszol a zenekar. Megszületik a szabadság és a rend összhangja: érzékelhetővé válnak a gondolatok, megjelenik a múlt, a jelen, a látomások.

Az önsegítő csoportok vezetői:
Csoportvezetőink legfőbb jellemzője, hogy mindannyian probléma-közeli élettapasztalatokkal rendelkeznek. Mivel életvitelük normális mederben tartásában nagyon sok segítséget kaptak az alulról szerveződő önsegítő és alkotó-önsegítő csoportoktól, az ilyen jellegű munkáktól, tevékenységektől, ezért hitelesen, nagy hittel és felelősséggel tudják megosztani a fiatalokkal tudásukat, hitüket, szeretetüket. Minden segítő-csoportvezető munkatársunk az általa vezetett csoportformától kapta a legtöbb segítséget, jellemző rájuk a saját élmény útján való tanulás, és több éves önsegítő csoportvezetői gyakorlat.

csoportok